Friday, November 20, 2009

じこしょかい

Reeshii no coffee no tabemasu.
Nihongo ga suki desu.
Shusshin wa rarrii desu.
shigoto wa Marine desu.
Doozo Yoroshiku.