Friday, November 20, 2009

じこしょかい

Reeshii no coffee no tabemasu.
Nihongo ga suki desu.
Shusshin wa rarrii desu.
shigoto wa Marine desu.
Doozo Yoroshiku.

1 comment:

Kotaishi Ayase said...

Kanko go hanasemasu made made desu.
Taeguk Il Jang
Taeguk Ee Jang
Taeguk Sam Jang
Taeguk Sa Jang
Taeguk Oh Jang
Taeguk Yuk Jang
Taeguk Chil Jang
Taeguk Pal Jang
Koryo Poomsae
Kum Gang